Všeobecné obchodné podmienky

 spoločnosti Vladimír Fuska, ART Print – Corgoň IČO: 33705381 so sídlom: Párovská 8, 949 01 Nitra, Slovenská republika (ďalej len „Predávajúci“) platné od 01.09.2010

 

1 Úvodné ustanovenie

   1.1 Týmto Všeobecným obchodným podmienkam (ďalej len VOP) podliehajú všetky dodávky tovaru a služieb predávaného predávajúcim kupujúcemu na základe akceptovaných objednávok a inak uzatvorených kúpnych zmlúv. Tieto VOP tvoria súčasť týchto zmlúv. Zaslaním objednávky alebo uzatvorením zmluvy kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s VOP a bude sa nimi riadiť. Odlišné dojednania v písomne uzatvorenej zmluve, alebo objednávke po akceptovaní predávajúcim majú prednosť pred znením týchto VOP.

2 Objednávka

   2.1 Objednávka uskutočnená kupujúcim písomne, prostredníctvom e-mailu alebo faxu je považovaná za záväznú a akceptovanú po potvrdení jej prijatia predávajúcim.

   2.2 V prípade, že kupujúci stornuje objednávku do 24 hodín po jej doručení k predávajúcemu, kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50% z hodnoty objednávky. Neskôr zaslané storno sa považuje za odmietnutie dodávky následkom čoho vzniká povinnosť kupujúceho uhradiť cenu tovaru a služieb v plnej výške podľa objednávky.

   2.3 Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijatie objednávky, pokiaľ neobsahuje všetky náležitosti a to nasledovné:

- názov a sídlo spoločnosti, IČO, IČDPH (pokiaľ je kupujúci platcom DPH)

- presnú špecifikáciu tovaru

- množstvo tovaru

- dátum vystavenia objednávky

- meno, priezvisko a podpis objednávateľa

- pečiatka objednávateľa (okrem objednávky zaslanej e-mailom)

- spôsob prebratia tovaru

- dátum prevzatia tovaru

- spôsob platby

- grafické podklady vo vektorovom programe, upravené v krivkách v prípade, že bude na reklamných predmetoch branding.

   2.4 Ak kupujúci nedodá podklady v tomto formáte, predávajúci si upraví do tohto formátu inak dodané podklady pre tlač, avšak, tieto upravené podklady pre tlač zostávajú majetkom predávajúceho. Kupujúci má právo upravené podklady odkúpiť od predávajúceho za cenu, ktorú určí predávajúci vzhľadom na náročnosť grafiky a času potrebného na úpravu dodaných podkladov.

 

3 Cena

   3.1 Pokiaľ nie sú ceny dohodnuté inak, predávajúci  predáva tovar alebo služby za ceny uvedené v cenníku predávajúceho platnom v deň uzavretia kúpnej zmluvy alebo akceptovaním objednávky.

   3.2 Predávajúci vystaví cenovú ponuku na základe žiadosti o cenovú ponuku kupujúcim a táto cenová ponuka platí jeden mesiac od jej vyhotovenia.

  3.3 Cena uvádzaná v cenníkoch predávajúceho alebo dohodnutá cena s kupujúcim je bez DPH. Predávajúci je oprávnený k cene za tovar a služby účtovať DPH vo výške podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

 

4 Agentúrna zľava

   4.1 Agentúrna zľava sa uplatňuje len na tovar, ktorý kupujúci dáva vyhotoviť u predávajúceho pre tretiu osobu.

   4.2 Ak má kupujúci nárok na agentúrnu zľavu, je povinný uviesť to v objednávke, inak mu nemusí byť priznaná.

   4.3 Výšku agentúrnej zľavy určuje výlučne predávajúci.

 

5 Dodanie a prijatie tovaru

   5.1 Predávajúci je povinný tovar dodať riadne a včas. Dodávka je uskutočnená včas, pokiaľ k nej dôjde v priebehu dohodnutej dodacej lehoty. V prípade, že dodávka nebude realizovaná v priebehu dohodnutej dodacej lehoty, zaväzuje sa kupujúci predávajúcemu poskytnúť dodatočnú lehotu na plnenie (dodanie objednaného tovaru alebo služby) v dĺžke minimálne 14 dní. Pokiaľ predávajúci dodá tovar v priebehu tejto dodatočne poskytnutej lehoty, dodávka bude považovaná za včasnú. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu pri dodaní tovaru potrebnú súčinnosť. Dodávka je splnená dodaním na dojednané miesto určenia.

   5.2 Kupujúci je povinný tovar alebo služby prevziať na dohodnutom mieste určenia a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v súlade s dohodnutými platobnými podmienkami. V prípade omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru alebo služby zodpovedá kupujúci za spôsobenú škodu a predávajúci je oprávnený tovar na nebezpečenstvo a náklady kupujúceho uskladniť, a to buď vo svojom sklade alebo u tretej osoby. V prípade, ak bude požadované opätovné doručenie tovaru alebo služby z dôvodov na strane kupujúceho, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu prepravné náklady vzniknuté týmto opakovaným doručením.

 

6 Platba

   6.1 Platba sa uskutočňuje spôsobom dohodnutým v objednávke, avšak pri kúpnej cene tovaru alebo služby do 100,-- € sa platba uskutočňuje vždy v hotovosti pri prevzatí tovaru kupujúcim.

   6.2 Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovar alebo služby bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho alebo v hotovosti pri odovzdaní tovaru kupujúcemu. Kúpna cena je splatná do dátumu uvedeného na príslušnom daňovom doklade (faktúre) vystavenom predávajúcim.

   6.3 Cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho so správnym variabilným symbolom. V prípade, ak variabilný symbol nie je uvedený alebo je uvedený nesprávne, príslušná dodávka nebude považovaná za riadne a/alebo včas uhradenú.

   6.4 Ak sa kupujúci s platbou za určitú konkrétnu dodávku tovaru alebo služby čiastočne alebo úplne omešká, alebo ak má predávajúci dôvodné pochybnosti týkajúce sa platobnej neschopnosti kupujúceho, nie je predávajúci povinný uskutočniť ďalšie dodávky tovaru alebo služieb podľa objednávok kupujúceho zaslaných predávajúcemu po vzniku omeškania alebo dôvodných pochybností. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny po dobu dlhšiu ako 30 dní po splatnosti je predávajúci oprávnený od zmluvy alebo objednávky odstúpiť.

   6.5 V prípade, ak nebude kúpna cena kupujúcim riadne a/alebo včas zaplatená, je predávajúci, okrem oprávnenia podľa dobu 5.4 týchto VOP, oprávnený účtovať kupujúcemu úroky z omeškania vo výške 0,04/ z dlžnej sumy, a to  za každý aj začatý deň omeškania s platbou kúpnej ceny.

 

7 Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody na tovare

   7.1 Nebezpečenstvo škody na tovare alebo službe prechádza z predávajúceho na kupujúceho fyzickým dodaním tovaru alebo služby na dohodnuté miesto určenia, t.j. odovzdaním tovaru alebo služby kupujúcemu.

   7.2 Pokiaľ podľa písomnej dohody zabezpečuje dopravu kupujúci alebo externý dopravca, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare alebo službe na kupujúceho v okamihu, keď je mu umožnené nakladať s tovarom alebo odovzdaním tovaru predávajúcim prvému dopravcovi.

   7.3 Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho až úplným (100%-tným) zaplateným kúpnej ceny predávajúcemu v súlade s týmito VOP alebo príslušnou zmluvou (objednávkou).

   7.4 Kupujúci od momentu, keď je mu umožnené nakladať s dodaným tovarom alebo službou, až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar predávajúcemu, zodpovedá za tovar ako skladovateľ podľa príslušných ustanovení OBZ.

 

8 Vyššia moc

   8.1 Vyššou mocou sa rozumejú výnimočné okolnosti, ktoré predávajúcemu zabraňujú splniť dočasne alebo trvale povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy resp. akceptovanej objednávky, pokiaľ tieto okolnosti nastanú po uzavretí kúpnej zmluvy alebo akceptovaní objednávky, sú od predávajúceho nezávislé a predávajúci ich nemohol odvrátiť. Keď nastúpia okolnosti, ktoré  majú charakter vyššej moci, má predávajúci právo primerane predĺžiť dodaciu lehotu alebo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy resp. akceptovanej objednávky. V obidvoch prípadoch nie je predávajúci zodpovedný za spôsobenú škodu. Za okolnosti vyššej moci sa považujú najmä, ale nie výlučne, požiar, povodeň, zametrasenie, štrajk, vojna a pod.

 

9 Reklamácia a zodpovednosť za škodu

   9.1 Kupujúci je povinný dodávaný tovar alebo službu prevziať, prehliadnuť, vrátane obalu a zistiť jeho stav a množstvo. Zjavné vady je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho písomne ihneď. Tieto vady musia byť potvrdené na mieste vyskladnenia vodičom resp. prepravcom na dodacom liste k dodávanému tovaru alebo službe. Skryté vady tovaru alebo služby je kupujúci povinný  písomne uplatniť u predávajúceho ihneď po zistení, najneskôr však do  piatich pracovných dní po dodaní tovaru alebo služby. Reklamácie skrytých vád musia byť doložené protokolom a dokladovým materiálom /vzorkami tovaru alebo služby v objeme 20% z dodaného tovaru alebo služby/ a ďalšími náležitosťami, ktoré umožňujú posúdiť reklamovanú vadu. Predávajúci nezodpovedá za technické poradenstvo alebo za akékoľvek vady na dodanom tovare alebo službe alebo škodu vzniknutú kupujúcemu v súvislosti s uskladnením dodaného tovaru u kupujúceho alebo u tretej osoby alebo v súvislosti so spracovávaním dodaného tovaru alebo služby kupujúcim alebo treťou osobou.

   9.2 Predávajúci zodpovedá len za skutočnú škodu spôsobenú kupujúcemu v rámci jednotlivých dodávok tovaru, kupujúcim preukázanú a riadne uplatnenú, avšak len do výšky kúpnej ceny za príslušnú dodávku tovaru alebo služby.

   9.3 V prípade, že sa jedná o množstevnú reklamáciu, je kupujúci si túto reklamáciu uplatniť okamžite, najneskôr do piatich dní od prevzatia tovaru. Neskoršie reklamácie predávajúci nie je povinný brať do úvahy.

   9.4 Reklamácia týkajúca sa zámeny tovaru resp. potlače tovaru, bude riešená až po vrátení reklamovaného tovaru.

 

10 Rozhodné právo a riešenie sporov

   10.1 Právne vzťahy medzi účastníkmi sa riadia poriadkom Slovenskej republiky, najmä OBZ. Všetky spory vzniknuté z uzatvorenej kúpnej zmluvy alebo akceptovanej objednávky budú rozhodované v Nitre pred miestne príslušným súdom predávajúceho.